بازرسی کالا وصلاحیت کارخانه

شرکت بازرگانی تندیس ابریشم کیش جهت رویت کالای شما از نظر کمیت،کیفیت و بسته بندی کالا،فنی،بررسی کنترل کیفیت،بازرسی و آزمون خدمات زیر را انجام می دهد.

۱-بازرسی کالای شما هنگام تولید،ساخت یا خرید آنواردات از چین

۲-توانایی بازرسی کالا در محل مورد درخواست خریدار یا فروشنده کالا

۳-بازرسی کالا در کلیه گذرگاههای ورودی و گمرکات کشور

۴-صدور گواهینامه های تائید کالا های صادراتی

۵-تعیین ارزش محموله های وارداتی