اخذ مجوزهای واردات

اخذ کلیه مجوزهای وارداتی از جملهواردات از چین

مجوز بهداشت

مجوز قرنطینه

مجوز دامپزشکی و …

و درخواست مجوز برای واردات

در صورت تمایل مشاوره و یا اخذ مجوز واردات می توانید پرفرمای خود را به شماره فکس : ۲۲۴۷۳۵۱۱ داخلی ۵ یا به آدرس ceo@takimport.comایمیل ما

با ذکر نام و نام خانوادگی ، شماره تلفن و نام شرکت، کارشناسان ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.