مراحل ترخیص کالا

برای  ترخیص کالا مراحل زیر نیاز است تا انجام شود :‌

۱- تنظیم اظهارنامه اطلاعاتی از قبیل نوع کالا کمیت ، علامت تجاری ، فنی ، مدل ، ارزش و وزن کالا می باشد

۲- تحویل و اظهار اسناد از قبیل فاکتور ، پکینگ لیست ، مانیفست ، بارنامه و گواهی بهداشت

۳- تطبیق اسناد و تعیین ارزیاب

۴- ارزیابی و کنترل کالا با اسناد و صدور صورتحساب

۵- پرداخت وجه صورت حساب به حساب سازمان منطقه آزاد کیش و دریافت رسید

۶- صدور پروانه ترخیص کالا

۷- کنترل نهایی درب خروج و اخذ مجوز بارگیری کالا و صدور بیجک خروج کالا از گمرک

ترخیص کالا1

مراحل ترخیص کالا از گمرک نحوه دریافت اطلاعات از اظهار کننده : اظهار کننده کالا پس از دریافت فرمهای پیش نویس اظهارنامه (فرماهی ۱۱۱ و ۱۲۱) از قسمت اطلاعات نسبت به وارد نمودن اطلاعات خواسته شده در خانه های این فرمها بصورت کاملا صحیح و بدون قلم خوردگی اقدام و تحویل قسمت ورود اطلاعات می دهد . اطلاعات فرم ۱۱۱ شامل دو بخش اطلاعات عمومی و اطلاعات مربوط به اقلام کالا می باشد که بخش عمومی در برگیرنده مشخصات کلی و صاحب کالا و اظهار کننده بوده و در خانه های ۱ تا ۳۰ این فرم نوشته می شود و بخش قلم کالا شامل مشخصات جزئی و بیشتر مربوط به قلم کالا با ردیف تعرفه مربوط بوده و در خانه های ۳۱ تا ۴۶ فرم مذکور نوشته می شود . در فرم ۱۲۱ فقط اطلاعات مربوط به قلم های کالا (هر برگ شامل دو قلم) نوشته می شود . بنابراین اگر کالا متشکل از یک قلم باشد فقط از یک برگ فرم استفاده می شود . اما چنانچه بیش از یک قلم باشد بابت قلم اول از یک برگ فرم و بابت قلم های بعدی به ازای هر دو قلم اضافی از یک برگ فرم استفاده می شود . و در این صورت تعداد برگ های اظهارنامه بستگی به تعداد اقلام متشکله کالا خواهد داشت . با ممهور نمودن اظارنامه چاپ شده به مهر ورود اطلاعات و تحویل ان به اظهار کننده جهت ارائه به دایره تشخیص هویت و دریافت اسناد کار قسمت ورود اطلاعات پایان می یابد .

دایره تشخیص هویت و دریافت اسناد (احراز هویت) : این دایره شامل دو قسمت تشخیص ، هویت و دریافت اسناد می باشد . هدف : احراز هویت اظهار کننده و صاحب کالا کنترل تعهدات ایفا نشده و اجرای موضوع ماده ۱۴ قاتنون امور گمرکی بررسی اظهارنامه بر اساس مندرجات ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی تخصیص شماره ثبت (کوتاژ) به اظاهرنامه و تعیین مسیر اظهارنامه با استفاده از کامپیوتر به روش سیستمی ایجاد گردیده استت .

ترخیص کالا

تعریف :

شماره ثبت یا شماره کوتاژ : کد شناسایی اظهارنامه می باشد که توسط سیستم رایانه ای اظهارنامه تسلیمی پس از امضای آن بوسیله صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی اختصاص داده شده و پس از آن کالا اظهار شده تلقی می شود .

اجرای ماده ۱۴ : کالایی که ترخیص قطعی نشده است وثیقه پرداخت کلیه وجوهی که به ورود قطعی ان کالا تعلق می گیرد و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت حقوق ورودی میباشد .

مسیر اظهارنامه : یکی از زیربرنامه های پروژه آسیکودا (نگار) می باشد که بر اساس اظهارنامه در یکی از مسیرهای سه گانه سبز ؛ زرد و قرمز قرار می گیرد .

انواع واردات قعطی :

۱- واردات در مقابل صادرات (ماده ۷ مقررات صادرات و واردات)

۲- اعتبارات اسنادی (گشایش اعتبار) : (ماده ۴۱ مقررات صادرات و واردات)

۳- بدون انتقال ارز : (ماده ۳۸ مقررات صادرات و واردات )

۴- مناطق آزاد تجاری و صنعتی : (قانون مناطق ازاد)

۵- مناطق ویژه اقتصادی (قانون مناطق آزاد)

۶- مبادلات بیله وری (ماده ۱ و ۱۹ و ۲۰ مقررات صادرات و واردات)

۷- بازارچه مرزی : (ماده ۲۲ مقررات صادرات و واردات)

۸- پست : (ماده ۳۹ مقررات صادرات و واردات)

۹- مبادلات مرزی : (ماده ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ مقررات صادرات و واردات)

بازرسی ترخیص کالا

اسناد و مدارک مورد نیاز ضمیمه اظهارنامه در دایره احراز هویت برای واردات قطعی بند ۳ ماده ۱۰۱ ائین نامه اجرایی قانون امور گمرکی :

۱- اظهارنامه (به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرایی)

۲- وکالتنامه رسمی (به استناد ماده ۳۸۱ آئین نامه اجرایی)

۳- معرفی نامه رسمی

۴- کارت بازرگانی (به استناد ماده۲۷۷ آئین نامه اجرایی و ماده ۳– م صادرات و واردات )

۵- کارت حق العملکاری (به استناد ماده ۳۷۷ آئین نامه اجرایی)

۶- قبض انبار (به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرایی)

۷- قبض انبار تفکیکی (حسب مورد)

۸- بارنامه (به استناد ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی)

۹- ترخیصیه (به استناد تبصره ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرایی)

۱۰- گواهی مبدا (به استناد ماده ۹۷ آئین نامه اجرایی)

۱۱- فاکتور (سیاهه خرید)

۱۲- اعلامیه تامین ارز (در صورت اعتباری بودن سیستم بانکی)

۱۳- پروانه صادراتی

۱۴- پروفرما (پیش فاکتور)

۱۵- بیمه نامه (به استناد ماده ۴۵ ق. ا . گ و ۱۰ آئین نامه اجرایی)

۱۶- ثبت سفارش (به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مقررات صادرات و واردات)

۱۷- فهرست عدل بندی (حسب مورد) به استناد ماده ۱۰۸ آئین نامه اجرایی

۱۸- گواهی بازرسی (حسب مورد)

۱۹- احکام معافیت از پرداخت حقوق ورودی (به استناد ماده ۳۷ و ۳۸ ق . ا . گ)

۲۰- پروانه بهره برداری بر حسب مورد برای شرکتهای تولیدی

۲۱- مجوزهای قانونی شامل گواهی بهداشت (به استناد ماده ۳ و ۴ مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۶ مصوبه تیرماه ۱۳۴۶) – کشاورزی و منابع طبیعی به استناد ماده ۷ ق . ا . گ مصوبه سال ۱۳۵۰ – استاندارد به استناد ماده ۶۶ مقررات صادرات و واردات – انرژی اتمی – قرنطینه نباتی به استناد مواد ۱۱ و ۱۷ و ۹ مصوب ۱۳۴۶

۲۲- پایانه کاتالوگ ، بروشور بر حسب مورد

۲۳- مجوز ترخیص کالا(بازارچه )

۲۴- فرم ثبت اماری (بازارچه)

۲۵- پروانه صادراتی برابر اصل شده (بازارچه )

۲۶- اظهارنامه تنظیمی گمرکی مبدا (بازارچه)

۲۷- نامه گمرکی مبدا (اعلام سهمیه بازارچه مرزی)

۲۸- فیش واریزی (۱۰ ۵ کرایه حمل – کشتی خارجی )

۲۹- مجوز حمایت (به استناد ماده ۲۸ مقررات صادرات و واردات و بخش نامه های مربوطه )

خروچ ترخیص کالا

روش اجرائی : با امضا اظهار کننده در خانه ۵۵ اظهارنامه ، فرایند انجام کار در این دایره به شرح زیر انجام می گیرد : شروع – تشخیص هویت – احراز هویت صاحب کالا – بررسی کارت بازرگانی صاحب کالا – احراز هویت نماینده قانونی صاحب کالا – بررسی وکالت نامه نماینده قانونی صاحب کالا (بر اساس ماده ۳۸۱ آئین نامه اجرایی ق . ا . گ) – بررسی معرفی نامه نماینده قانونی صاحب کالا – بررسی پروانه حق العملکاری – بررسی و کنترل تعهدات ایفا نشده – بررسی و کنترل بدهی موضوع ماده ۱۴ ق . ا .گ – تائید و مهر و امضا اظهارنامه توسط متصدی قسمت تشخیص هویت –

بررسی کارت بازرگانی صاحب کالا (زیر مجموعه تشخیص هویت) : مشخصات کارت بازرگانی صاحب کالا که دارای اعتبار بوده با مشخصات سجلی وی با شرکت ثبت رسیده مطابقت داشته باشد . در خانه شماره ۱ اظهارنامه ثبت می شود – اظهار کننده مکلف است اصل کارت بازرگانی صاحب کالا را جهت احراز و ثبت در رایانه به قسمت تشخیص هویت ارائه نماید ( مطابق دستورالعمل شماره ۱۵۹/۷۳/۲۹۱/۱۱۳/۶۸۴۳۱ مورخ ۱۵/۴/۷۹ دفتر واردات گمرک ایران ) ضمیمه نمودن تصویر کارت بازرگانی ، مادامی که تاریخ اعتبار آن منقضی نشده باشد جهت مراجعه بعدی ضروری نمی باشد – در صورتیکه اظهار کننده کالا حق العملکار باشد اظهار کننده نیز باید دارای کارت بازرگانی معتبر بوده و مشخصات مربوط به آن در خانه شماره ۱۴ اظهارنامه باشد – به استناد ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات داشتن کارت بازرگانتی معتبر برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به واردات کالا به صورت تجاری می نمایند ضروری است مگر در موارد ذیل :

۱- موارد مذکور در بند ۴ ماده ۱۰ ائین نامه قانون مقررات صادرات و واردات

۲- ارائه کارت موقت بازرگانی – بررسی کارت حق العملکاری در صورتی که ارسال کننده کالا حق العملکار باشد (وفق مندرجات ماده ۳۷۶ آئین نامه اجرائی قانونن امور گمرکی) ارائه کارت حق العملکاری ضروری است و اظهار کننده می بایست سالانه ۱ بار (پس از تمدید مهلت اعتبار کارت )اصل کارت را جهت احراز و ثبت در رایانه به قسمت تشخیص هویت ارائه نماید – چنانچه مهلت اعتبار کارت منقضی شده باشد صاحب کارت تنها با اخذ مجوز موردی از دفتر واردات گمرک ایران با گمرک مربوطه ای که صدور مجوز موردی به ان گمرک تفویض شده است ، می تواند اقدام به اظهار و ترخیص کالا بنماید – اشخاصی که بدون داشتن کارت حق العملکاری تشریفات گمرکی کالا را به وکالت انجام می دهند می توانند تا ۱۰ مرتبه در سال با اخذ مجوز از طریق دفتر امور واردات گمرکی ایران به این کار اقدام نمایند . – در موقع احراز هویت حق لعملکار مشخصات کارت حق العملکاری و کارت بازرگانی می بایست با مشخصات سجلی وی مطابقت داشته باشد – کارمندان معرفی شده از طرف شرکتهای تولیدی و تجاری غیر دولتی در صورت ارائه همزمان معرفی نامه و وکالت نامه می توانند نسبت به اظهار و ترخیص کالای شرکت های متبوعه اقدام نمایند .

دریافت اسناد :

۱- بررسی اجمالی اظهارنامه از نظر کامل بودن اسناد و مطابقت رویه های تعریف شده و رعایت مفاد ماده ۲۲ ق . ا . گ کلیه اظهارنامه هایی که به قسمت دریافت اسناد تحویل می گردند از جمله نام کالا ، ردیف تعرفه ؛ درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی ، توجه به زیر نویسهای ردیف های تعرفه ، مندرجات قسمت و فصل مربوطه و همچنین اسناد ضمیمه اظهارنامه شامل مجوزهای مورد نیاز ، بارنامه ، قبض انبار ، پروفرما ، عدل بندی ، فاکتور ، گواهی مبدا ، اعلامیه ثبت سفارش ، اعلامیه گشایش اعتبار و …

۲- تخصیص شماره ثبت (کوتاژ) به اظهارنامه و تعیین مسیر آن : کارشناسان بررسی کننده اظهار نامه پس از بررسی اجمالی آن با مراجعه به سیستم رایانه ای که از طریق زیربرنامه با وارد نمودن شماره عطف و کد اظهار کننده اظهارنامه مربوطه را فراخوانی می کنند و بعد از تطبیق اظهارنامه موجود درسیستم با اظهارنامه چاپی نسبت به اخذ شماره ثبت و تعیین مسیر اظهارنامه اقدام می نماید و سپس شماره ثبت اخذ شده را در خانه الف اظهارنامه و در جای مربوطه با ذکر تاریخ درج نموده و مسیر تعیین شده را با ممهور نمودن به مهر مربوط (سبز – زرد – قرمز) مشخص می نماید . پس از درج شماره ثبت و مشخص نمودن مسیر اظهارنامه کلیه اسناد ضمیمه اظهارنامه ممهور به مهر می گردد .

۳- لاک و مهر اظهارنامه و ضمائم مربوطه

۴- ارجاع اظهارنامه به کارشناسان مربوطه به مسیرهای سبز و زرد در سرویس های ارزیابی

۵- رسیدگی کامل اظهارنامه مربوطه به مسیر قرمز بر اساس مندرجات ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرائی ق .ا . گ و سایر بخشنامه ها و دستورالعمل ها

۶- مهر و امضا توسط کارشناس مربوطه نمودار گردش کار دایره احراز هویت

ردیف شرح :

۱- ارائه اظهارنامه

۲- ماده ۱۴

۳- مقادیر نظام نامه

۴- بررسی اسناد و مدارک (کارشناس احراز)

۵- در جریان تعهد اسنادی

۶- کوتاژ و تعیین مسیر اظهارنامه

۷- لاک و مهر اظهارنامه

زمان مورد نیاز ۸ تا ۱۵ می باشد .

سرویس ارزیابی واردات روش اجرائی : روش اجرائی در سرویس ارزیابی گمرک شهید رجایی selectivity که تحت پروژه اسیکودا و با سیستم انتخاب مسیر فعالیت می کنند به شرح زیر است : پس از تخصیص شماره ثبت و تعیین مسیر اظهارنامه در دایره تشخیص هویت و دریافت اسناد و سپس تعیین ارزیاب و کارشناس توسط رایانه به صورت خودکار اظهارنامه به سرویس ارزیابی ارجاع داده می شود که بر اساس نوع مسیر مشخص شده اقدامات زیر صورت می گیرد .

اظهارنامه هایی که در مسیر سبز قرار می گیرند : این گروه اظهانرنامه ها مستقیما از دایره تشخیص هویت و دریافت اسناد تحویل کارشناس این مسیر در سرویس ارزیابی می گردند . کارشناسان مسیر سبز پس از دریافت اظهارنامه اقدام به بررسی اجمالی ان به منظور حصول اطمینان از ارائه و اسناد لازم ردیف تعرفه اظهار شده و کنترل وجوه پرداختی و صحت مطالب مندرج در خانه های اظهارنامه می نماید در صورت تعیین و با فراخوانی اظهارنامه از سیستم رایانه ای و تطبیق آ ن با مندرجات در اظهارنامه چاپی نسبت به اخذ شماره ارزیابی اقدا م و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت ب اظهارنامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگی در محل مربوط در قسمت دال اظهارنامه انرا امضا می نماید. پس از این مرحله دایره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آنرا جهت امضا به کارشناس مربوطه عودت می دهد . با ممهور نمودن اظهارنامه و پروانه به مهر سرویس ارزیابی توسط کارشناس مربوطه تشریفات انجام کار در این دایره به پایان می رسد . سپس مراجعه کننده به دفتر کل انبارها جهت خارج نمودن پروانه مراجعه و سپس به واحد خدمات اداره بندر جهت اقدامات لازم مراجعه و سپس به درب خروجی واردات جهت خارج نمودن کالا مراجعه می نماید . توضیح آنکه رسیدگی به ارزش کالای اظهار شده اظهار نامه های سبز بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ ق . ا . گ و ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرایی و به استناد دستورالعمل شماره ۲۶۳/۲۷۶۵۹۱ مورخ ۱۵/۱۱/۸۰ مدیریت گمرک پروژه آسیکودا آن در دایره بازبینی صورت می گیرد . بنابراین کلیه اظهارنامه هایی که در این مسیر قرار بگیرند جهت اخذ پروانه نیازی به رسیدگی ارزش ندارند و فقط فرم خلاصه ارزش توسط ارباب رجوع تکمیل و ضمیمه اظارنامه جهت رسیدگی به بازبینی ارسال می شود – زمان مورد نیاز حداکثر ۵ دقیقه به طول خواهد انجامید .

اظهارنامه هایی که مسیر زرد دارند : این گروه اظهارنامه ها مستقیما از دایره تشخیص هویت و دریافت اسناد تحویل کارشناس این مسیر می گردند . کارشناس مسیر زرد پس از دریافت اظهارنامه اقدام به بررسی کامل اسنادی و ارزش کالا نموده و در صورت تائید کلیه موارد اظهاری از جمله تعرفه و حقوق ورودی با فراخوانی اظهارنامه از سیستم رایانه ای تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه چاپی نسبت به خاذ شماره ارزیابی اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت ب اظهارنامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگی خود در محل مربوطه در قسمت دال اظهارنامه آن را امضا می نماید . پس از این مرحله دایره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آنرا جهت امضا به کارشناس مربوطه عودت می دهد . با ممهور نمودن اظهارنامه و پروانه به مهر سرویس ارزیابی توسط کارشناس مربوطه تشریفات انجام کار در این دایره به پایان می رسد – در صورتی که اظهارنامه نیاز به مجوزهای قانونی داشته باشد برای اظهارنامه و انجام نمونه برداری از کالا و ارسال آن به سازمان مربوطه جهت اخذ مجوز ترخیص کالاو اعلام پاسخ از سوی سازمان مربوطه بررسی اظهارنامه و پاسخ داده شده توسط کارشناس مسیر زرد صورت خواهد پذیرفت – چنانچه ضمن بررسی اظهارنامه های مسیر سبز و زود توسط کارشناسان مربوطه نیازی به تغییر برای کالای مستعمل و موارد مشابه دیگر مسیر باشد ، کارشناس بررسی کننده پس از درج دلایل خود در فرم مسیر به تغییر مسیر اظهارنامه به مسیرهای زرد یا قرمز نموده و اظهارنامه را جهت تعیین کارشناس و ارزیاب تحویل قسمت دریافت اسناد می دهد – ارزش اظهارنامه هایی که در این مسیر قرار می گیرند با توجه به اسناد ضمیمه اظهارنامه توسط کارشناس مربوطه رسیدگی و در ظهر اظهارنامه منعکس می شود – زمان مورد نیاز در مسیر زرد در صورت عدم نیاز به مجوزهای قانونی حدودا ۲۰ دقیقه و در صورت نیاز بستگی به پاسخ سازمانهای همجوار دارد –

اظهارنامه هایی که در مسیر قرمز قرار می گیرند : ارزیاب تعیین شده با رعایت مفاد مندرج ضمن درج اطلاعات خواسته شده در ظهر اظهارنامه و محل مربوطه در موارد ۱۰۷ تا ۱۱۴ آئین نامه ق . ا . گ از کالا بازدید بعمل اورده و نتیجه ارزیابی را ضمن درج اطلاعات خواسته در ظهر اظهارنامه و در محل مربوطه منعکس و امضا مینماید . پس از ظهر نویسی ارزیاب مکلف است نظر آزمایشگاه قرنطینه و … ( در صورت نیاز) را که به صورت مکتوب که در ظهر اظهارنامه و در محل های مربوطه منعکس می گردد استعلام نموده و سپس در صورت تائید کلیه مراتب از جمله بررسی ارزش با استفاده از رایانه ، بررسی اسناد و حقوق ورودی نسبت به امضا اظهارنامه در قسمت د آن اقدام و آنرا به کارشناس مربوطه عودت می دهد – در کلیه مسیر ها صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی باید فرم خلاصه ارزش را پر کدرده و مدارک لازم از جمله کپی فاکتور و پروفرما و سوابق موجود را ضمیمه فرم نموده و بهمراه اظهارنامه کارشناس مربوطه تحویل که وی نیز با استفاده از سوابق موجود در رایانه نسبت به بررسی و درج نتیجه در ظهر اظهارنامه اقدام می نماید . بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ ق . ا . گ و ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرائی آن کارشناس سرویس پس از دریافت اظهارنامه ضمن رعایت کامل مفاد مندرج در موارد ۱۱۵ تا ۱۱۷ آئین نامه اجرائی ق . ا . گ و در صورت تائید کلیه موارد اظهاری با فراخوانی اظهارنامه از سیستم رایانه ای و تطبیق آن با مندرجات اظهارنامه چاپی نسبت به اخذ شماره ارزیابی اقدام و شماره مزبور را در محل مربوطه در قسمت ب اظهارنامه درج نموده و سپس با نوشتن نام و نام خانوادگی و تاریخ در محل مربوطه قسمت د اظهارنامه آنرا امضا می نماید. پس از این مرحله دایره صندوق و صدور پروانه اقدام به چاپ پروانه نموده و آنرا جهت امضا به کارشناس مربوطه عودت می دهد . با ممهور نمودن اظهارنامه و پروانه به مهر سرویس ارزیابی توسط کارشناس مربوطه تشریفات انجام کار در این دایره به پایان می رسد – زمان مورد نیاز در صورت عدم نیاز به مجوزهای قانونی یا همراه داشتن مجوز قانونی به یک ساعت و سی دقیقه و در غیر اینصورت بسته به پاسخ سازمان های همجوار دارد .

نکات قابل توجه به سه مسیر ذکر شده  در مراحل ترخیص کالا :

پس از پایان تشریفات کار در سرویس ارزیابی در هر سه مسیر ذکر شده پروانه های مهر شده تحویل صاحب کالا می شود که وی جهت مراجعه به دفتر کل انبارهای اداره ، خدمات بنادر و درب خروج (واردات) اقدام می نماید ، ضمنا اظهارنامه تحویل متصدی جمع اوری اظهارنامه می گردد تا فهرست روزانه با درج شماره های ثبت آنها در فرم مخصوص که در سه نسخه تنظیم می گردد (یک نسخه برای دایره بازبینی و یک نسخه برای اخذ رسید از دایره بازبینی و یک نسخه جهت بایگانی ) تحویل دایره بازبینی می نماید – چنانچه نتییجه حاصل از انجام عملیات ارزیابی یا رسیدگی ظهارنامه های مسیر زرد و قرمز منجر به الزام در اصلاح اظهارنامه گردد کارشناس مربوطه نسبت به اصلاح اظهارنامه در سیستم رایانه ای اقدام نموده و پس از چاپ اصلاحیه و ضمیمه نمودن ان با لاک و مهر به اظهارنامه قبلی شماره ارزیابی اخذ شده را در محل مربوطه در قسمتت ب اظهارنامه اصلاحی درج نموده و انرا امضا می نماید . بدیهی است پروانه کالا بر اساس اظهارنامه صادر و چاپ خوادهد شد . مرجع رسیدگی به موارد اختلاف و مغایرت های مشاهده شده در حین ارزیابی که توسط ارزیاب و یا کارشناس در ظهر اظهارنامه منعکس می گردد رئیس سرویس ارزیابی می باشد که با توجه به حدود اختیارات قانونی تفویض شده تعیین تکلیف می نماید . بدیهی است در موارد خارج از حیطه اختیارات رئیس سرویس ارزیابی ضمن اعلام نظر مراتب را جهت کسب تکلیف از معاونت و یا مدیریت استعلام می نماید – کلیه مقررات مربوط به چگونگنی اعتراض صاحبان کالا یا نمایندگان قانونی انها به نظر گمرک و نحوه رسیدگی مراجع مربوطه در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی ان و همچنین سایر مراجع مندرج در این رویه مشخص شده است .

دایره صندوق و صدور پروانه

۱- عنوان فعالیت صدور قبض سپرده بابت مبالغ پرداختی بعنوان سپرده و درج مراتب در متن اظهارنامه یا اسناد ضمیمه

۲- صدور قبض درامد بابت مبالغ پرداختی به صورت قطعی بعد از صدور پروانه که به هر علت در ستونهای اظهارنامه منظور نگردیده است

۳- صدور قبض درامد بابت مبلغ اضافه پرداختی در مواردی که مبلغ فیش پرداختی بیشتر از مبالغ مندرج در اظهارنامه می باشد تحت عنوان درامد متفرقه گمرکی

۴- صدور قبض (مطالبه نامه)

۵- صدور قبض مابه التفاوت اظهارنامه

۶- صدور قبض کسر دریافتی

۷- صدور قبض پته مسافری – تجاری

فرم مورد استفاده : فرم شماره ۳۱۰ جهت صدور پروانه هدف : دریافت و کنترل فیش بانکی مربوط به همراه اظهارنامه و مطابقت مبلغ ان با اظهارنامه ، تامین وجه اظهارنامه های نسیه ، تخصیص شماره رسید به اظهارنامه ، تهیه پرینت پروانه برای اظهارنامه مربوطه و همچنینی صدور قبض درامد و قبض سپرده بنا به مورد تعاریف :

شماره رسید : شماره است که توسط رایانه به اظاهارنامه اختصاص یافته و نشان دهنده پرداخت کلیه مبلغ مندرج در اظهارنامه می باشد .

روش اجرائی : مسئول دایره صندوق و صدور پروانه پس از دریافت اظهارنامه ای که شماره ارزیابی اخذ نموده توسط کارشناس بهمراه فیش باتنکی پرداخت شده که بایستی معادل مبلغ حقوق ورودی متعلقه باشد نسبت به وارد نمودن اطلاعات مربوطه به رایانه اقدام و پس از تخصیص شماره رسید توسط سیستم رایانه ای آنرا در محل مربوطه در قسمت ب اظهارنامه درج نموده و اقدام به چاپ پروانه گمرکی می نماید . پروانه گمرکی چاپ شده پس از ممهور شدن به مهر صندوق و امضا مسئول ان همراه با اظهارنامه جهت امضا به کارشناس مربوطه عودت داده می شود .